Jak pomáhá digitalizace ve slumech, kde neexistují vodovodní sítě?

O tom, že digitalizace může pomoci nejen v rozvinutém světě, se přesvědčili obyvatelé slumu Monte Sinaí v Ekvádoru, kde skupina Veolia pomohla s rozvozem pitné vody v nejchudších částech města. Snadné to určitě nebylo, výsledek ale stojí za to.

Monte Sinaí je chudinská čtvrť, jedna z mnoha, které v rozvojových zemích vyrostly na okrajích velkoměst. V Monte Sinaí neexistuje žádné územní plánování ani základní služby. Chaotické zásobování vodou, vysoké a nestabilní ceny a špatná kvalita vody navíc vyvolaly napjatou atmosféru. Neutěšený stav byl zdrojem rostoucího napětí a přerostl v závažný hygienický, sociální a politický problém. Pracovníci Veolie se rozhodli nezáviděníhodnou situaci obyvatel Monte Sinaí řešit, přestože tento slum nespadá do koncesní smlouvy, kterou Veolia uzavřela s magistrátem Guayaquilu.

„Veolia nemohla nadále nečinně přihlížet situaci, kdy komunální vodohospodářské služby ve zbytku města sice řádně fungovaly, ale voda nebyla dostupná pro několik set tisíc lidí žijících na předměstí Guayaquilu. Ve hře byla legitimita, která je součástí smyslu existence naší firmy, protože podnikání je legitimní pouze v případě, je-li společensky užitečné,“ vysvětluje Frédéric Certain, ředitel společnosti Veolia v Ekvádoru.

Monte Sinai.jpg

Digitalizace ve slumech

Projekt „Agua del Sinaí“ („Voda pro Sinaí“) je výsledkem dlouhého vyjednávání, které proběhlo za účasti zástupců Veolie, městských částí Monte Sinaí (což byly v drtivé většině dobrovolnice z řad místních žen, které se podílejí na organizaci života v jednotlivých částech slumu, přičemž každá z nich zastupovala zhruba sto rodin) a institucionálních partnerů. Rovněž bylo nutno vyjednávat s přepravci, což nebylo vůbec snadné.

Na druhé straně velkou výhodou bylo, že všichni obyvatelé slumu mají mobilní telefon, což umožnilo digitalizaci rozvozu vody. Díky lokalizačnímu systému GPS bylo možné zjistit přesnou polohu odběratelů vody a využít ji pro inteligentní plánování tras cisteren. Řidiči cisteren navíc získali speciální aplikaci, která určí nejen jejich trasu, ale kde mohou také zaznamenávat informace o zákaznících a množství odebrané vody. Veškeré řízení je zajištěno pomocí dálkového monitorovacího systému. Každá cisterna má vlastní identifikační číslo, které přiděluje magistrát. Na cisternách označených logem „Agua del Sinaí“ je uvedena cena služby a číslo telefonu, na němž lze vodu objednat a podávat případné stížnosti. Kontrola kvality rozvážené vody je pak zajištěna namátkovým odběrem vzorků, které jsou následně podrobeny laboratorním testům.

Veolia v této chudinské čtvrti rovněž vybudovala zásobovací stanici, která je napojená na městskou vodovodní síť. Tato stanice plní celou řadu funkcí - kromě přečerpávání vody do rozvážkových cisteren zde funguje i kancelář a komunitní středisko.

„Služby, které Veolia poskytuje, vyžadují patřičnou znalost a plné pochopení situace, v níž se nachází nejzranitelnější skupina obyvatelstva,“říká Frédéric Certain. „Velké úsilí jsme věnovali zlepšení sociálních vztahů, což je další pozitivum, které dokládá legitimitu působení Veolie v Latinské Americe," doplňuje.

Prospěch pro všechny

Co se ve slumech změnilo? Dříve museli obyvatelé čekat na cisternou s vodou a často se tak ocitli doslova na suchu. Dnes projíždí cisterny ulicemi minimálně čtyřikrát denně, v případě zvýšené potřeby pak i osmkrát za den. Lidé platí za vodu pevně stanovenou zvýhodněnou cenu. Celkem 26 cisteren rozveze denně až 2 500 m3 pitné vody.

Tento nízkonákladový rozvážkový systém je výhodný především pro odběratele, kteří mají díky této bezpečné a regulované službě k dispozici kvalitní pitnou vodu, což má pozitivní dopad na jejich zdraví. Prospěch z nového systému ale mají i řidiči, jejichž pracovní podmínky se zlepšily a za svoji práci jsou lépe placení, a také magistrát města, kterému se tak podařilo odvrátit riziko zdravotní a sociální krize.

„Na tento projekt jsme opravdu hrdí̌, rádi jsme pomohli dobré věci. Pro naše jihoamerické zaměstnance je pomoc bližním v nouzi opravdu důležitá. A naši odběratelé žijící v této komunitě jsou nám velmi vděční", dodává Frédéric Certain.

Řešení realizované v Guayaquilu může být použito i v jiných chudinských čtvrtích či v rozrůstajících se městských zónách Latinské Ameriky, Afriky, Indie aj., které se potýkají se stejným problémem.

„Tento projekt není technicky ani finančně náročný. Klíčem k úspěchu je dobrá vůle a odhodlání," uzavírá Frédéric Certain.

Projekt prolomil zažité stereotypy

S realizací projektu pomohla také nevládní organizace Hogar de Cristo, která v době vzniku projektu Agua del Sinaí působila ve slumu Monte Sinaí. Ředitel sociálních programů nevládní organizace Luis Tavara je dodnes v kontaktu s obyvateli této chudinské čtvrti, kde sám žije.

„Základem úspěchu bylo především aktivní zapojení místního obyvatelstva a vztahy založené na vzájemné důvěře. Po stanovení základního rámce projektu Frédéric Certain oslovil naši organizaci, protože se chtěl sejít s místními obyvateli. Po té proběhla řada setkání přímo v jejich domovech, aby společnými silami navrhli, jak bude program konkrétně vypadat. Způsob, jakým Veolia oslovila obyvatele této čtvrti, která je považovaná za nebezpečnou, to znamená s pokorou a bez jakékoliv vyumělkovanosti, umožnil nastolení atmosféry důvěry. Dlužno podotknout, že pro místní obyvatelstvo, které je silně nábožensky založené (většina z nich se hlásí ke katolicismu), měl tento přístup i duchovní rozměr," vysvětluje Luis Tavara.

"Výsledkem projektu ,Agua del Sinaí’ je nejenom zlepšení přístupu místního obyvatelstva k vodě, ale díky participativnímu způsobu řízení projektu jsme svědky jevu, který je znám pod názvem empowerment, a utužení sociální soudržnosti. Zájem Veolie o obyvatele, na které všichni doposud zapomínali, prolomil zažité stereotypy a často negativní vnímání nadnárodních koncernů typu Veolia ze strany veřejnosti", doplňuje Tavara.

Termín “empowerment” byl poprvé použit v kontextu společenských hnutí (jako je například boj za práva žen) pro označení protikladu k vnucené autoritě dané sociálním statusem jedince v hierarchicky stratifikované společnosti. Jedná se o rozvojový proces směřující ke zlepšení sociálního, ekonomického a politického postavení určité skupiny lidí posílením jejich samostatnosti a schopností ovlivňovat vlastní budoucnost.

Hogar de Cristo (česky: Domov Krista) je organizace působí v chudinské čtvrti Monte Sinaí a zaměřuje se na sociální bydlení, solidární ekonomiku, ochranu žen, komunitní rozvoj, vzdělávání, zdravotní péče a bezpečnost potravin.

Video o projektu Agua del Sinaí (ve španělštině, je možné využít titulky s automatickým překladem):

Zdroj: Planeta Veolia