Veolia bude využívat bioplyn vznikající při zpracování organického odpadu jako obnovitelný zdroj energie

Veolia uvádí do provozu tři nové elektrárny v areálech svých tří závodů na zpracování odpadu v brazilských spolkových státech São Paulo a Santa Catarina. Tyto zdroje budou vyrábět 12 400 kW zelené elektřiny z bioplynu, který vzniká při rozkladu organického odpadu, a pokryjí tak v Brazílii potřeby elektřiny a tepla města s 42 000 obyvateli.

Energetické zhodnocení tohoto dříve nevyužívaného bioplynu přispěje k lepšímu využití odpadů a zvýší pozitivní ekologický dopad této činnosti. Veolia rovněž počítá s tím, že využitím tohoto energetického zdroje zvýší podíl energie z obnovitelných zdrojů v energetickém mixu, a přispěje tak ke snížení emisí skleníkových plynů.

„Veolia jakožto světový lídr v oblasti ekologické transformace se zavázala maximalizovat energetické využití bioplynu produkovaného v jejích provozovnách, čímž přispěje k boji proti změně klimatu,“ říká Pedro Prádanos, generální ředitel a předseda správní rady Veolie Brazílie.

„V Brazílii musí stále palčivější nedostatek vody podnítit hledání alternativních modelů. Jsme přesvědčeni, že zájem měst a průmyslových podniků o stabilní obnovitelné zdroje energie, jako je například bioplyn, bude neustále stoupat, a naším úkolem je tuto změnu náležitě podpořit. Veolia rovněž zvažuje další možnosti využití bioplynu v naší zemi, zvláště pak výrobu biometanu upraveného tak, aby splňoval parametry požadované pro dodávky do plynárenských sítí, popř. aby mohl být využíván jako palivo pro motorová vozidla,“ dodává Pedro Prádanos.

Obnovitelné zdroje energie a jejich dopad na změnu klimatu

Výroba elektřiny z bioplynu, který vzniká při zpracování organického odpadu živočišného, rostlinného nebo průmyslového původu, je šetrnější k životnímu prostředí než energie získávaná z fosilních paliv. V případě bioplynu se jedná o stabilní a předvídatelný zdroj energie. Jeho energetické využití proto umožňuje uzavřít cyklus oběhového hospodářství na místní úrovni, a výrazně tak přispět ke zmírňování klimatických změn, přičemž:

  • dojde ke snížení emisí skleníkových plynů v důsledku odbourání emisí metanu vznikajícího při vyhnívání odpadů, jehož dopad na životní prostředí je 28krát vyšší než dopad CO2;

  • nahrazením fosilních paliv používaných pro výrobu elektřiny tímto obnovitelným zdrojem získávaným navíc přímo na místě se zamezí těžbě a spalování fosilních paliv.

Do konce roku 2021 tak jímání bioplynu v brazilských závodech na zpracování odpadu provozovaných Veolií zabrání uvolnění 45 000 tun metanu do ovzduší, což představuje řádově 1,26 milionu tun ekvivalentu CO2.