Kogenerace je nezastupitelná pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050

Zaznělo v rámci digitální konference, kterou uspořádalo sdružení COGEN Europe ve dnech 12. a 13. října. Veolie zde představila kogenerační systémy, řešení centrálního zásobování teplem a technologie pro využití odpadního tepla, které mohou přispět k 55% snížení emisí CO2 v Evropě do roku 2030.

Evropa jako první klimaticky neutrální kontinent – díky kogeneraci

„Kogenerace hraje nezastupitelnou roli v budování účinnějšího, integrovanějšího, uhlíkově neutrálního a levnějšího evropského energetického systému. Než začneme investovat do nových výrobních kapacit, musíme maximálně využít všechny možnosti úspor energie. Jednou z nich je kogenerace neboli kombinovaná výroba elektřiny a tepla. EU musí tuto technologii podporovat, aby byla maximálně využita cenná paliva budoucnosti včetně ekologického vodíku. K naplnění evropského cíle, aby 40 % energie k výrobě tepla pocházelo z obnovitelných zdrojů, bude nutné zapojit všechny nízkouhlíkové zdroje: energie z obnovitelných zdrojů, odpadní teplo a teplo z nerecyklovatelného odpadu,“ vysvětlila Kamila Waciega, ředitelka pro záležitosti energie a klimatu v útvaru vnějších vztahů Veolie.

Hovoříme-li v konkrétních číslech, Veolia v roce 2019 vyrobila asi 45 milionů megawatthodin energie a na teplo a elektřinu přeměnila 50 milionů tun odpadu. V 595 obcích, městech a závodech provozuje sítě dálkového tepla o celkové délce 7 000 km, z nichž většina je vybavena kogeneračními jednotkami.

Na Slovensku působí Veolia například ve městě Žiar nad Hronom, které vytápí ekologickým a udržitelným teplem: místní kogenerační jednotka spalující biomasu a zemní plyn vyrábí 50 GWh tepla a 135,5 MW elektřiny. Závod zásobuje 6 600 domácností a 60 budov, které představují 70 % populace připojené na dvaatřiceti kilometrovou síť.

Kogenerace se může stát důležitým nástrojem energetické transformace evropského průmyslu. „Chce-li být Evropa lídrem energetické transformace, je pro ni stanovení ambiciózních cílů zásadní. A to bude hrát také zásadní roli při zavádění kogenerace,“ upozorňuje Kamila Waciega.

Kogenerace dnes

  • Každoroční úspora 250 milionů tun CO2
  • V EU se kogeneračně vyrobí 11 % elektřiny a 16,5 % tepla
  • 40% úspora energie oproti samostatné výrobě tepla a elektřiny
  • Úspora ekvivalentu 32 miliard tun ropy (2017)
  • 43 % kogeneračních provozů používá zemní plyn a 27 % obnovitelné zdroje
  • Odpovídající úspora emisí CO2: 30 milionů domácností ročně nebo objem CO2, který zachytí 4,4 miliardy stromů během deseti let

Potenciál v roce 2030

  • Úspora 870 TWh energie
  • Úspora 350 milionů tun emisí CO2 v roce 2030, což odpovídá emisím 75 milionů automobilů
  • Výroba 20 % elektřiny EU
  • Dosažení 33 % cíle EU na 55% snížení emisí skleníkových plynů a 18 % cíle EU v oblasti energetické účinnosti