Ideální místo pro turistiku? To je prales Hojná Voda!

Prales Hojná Voda leží v jižních Čechách, v oblasti Novohradských hor na úpatí hory Vysoká. Se svým příznivým klimatem patří k nejzachovalejším částem přírody u nás.

Prales Hojná Voda je národní přírodní památkou a je veden jako vzácná přírodní památka na seznamu UNESCO. Spolu s Žofínským pralesem jsou nejstaršími rezervacemi ve střední Evropě. Oba pralesy byly založeny roku 1838 hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem.

Prales má rozlohu 8,56 ha a těsně hraničí s Rakouskem. Je tvořen pozůstatky přirozených smíšených lesních porostů s převahou přestárlých jedlí, buků, smrků a javoru klenu. Sám prales se neobnovuje, okolní porosty však pocházejí většinou z přirozené obnovy. Pralesovitý ráz utrpěl v průběhu obou světových válek, kdy byly nejsilnější jedle vytěženy na stavbu lodí.

Kolem pralesa byla vybudována naučná stezka. Její první čast kopíruje tzv. Süsovu cestu (na kameni po pravé straně pamětní deska k 150 výročí vyhlášení rezervace (1838 – 1988), z ní pak odbočuje, klesá a podél státní hranice se vrací zpět. Ze zastávek se dozvíte více o fauně, floře, stáří pralesa, vlivu člověka, výzkumu, mapování, historii pralesa a o významných lesnických exkurzích.

Stezka má 11 zastavení a začíná na rozcestí lesních cest asi 3 km od Hojné Vody, kde je studánka s pitnou vodou a turistické odpočívadlo.

Stezku realizovaly a provozují Lesy České republiky s.p.